fetch() 이전    다음    목록
string fetch( string file_id )
print_() 메서드와 같으나 처리결과를 출력하지 않고 리턴합니다.
mail.php
...
$tpl->define(array(
    'content'=>'greeting.tpl',
    'mail'   =>'mail.tpl',
));
...
$tpl->assign(array(
    ...
));
$mail_body = $tpl->fetch('mail');
...
mail.tpl
<table>
<tr><td>this is mail..</td><tr>
<tr><td>{# content }</td><tr>
</table>
인클루드명령어 '#' 와 print_() 대신 아래와 같이 할 수도 있으나 효율적이지 않습니다.
index.php
...
$tpl->define(array(
    'xxtop' =>'top.tpl',
    'xxmain'=>'main.tpl',
    'layout'=>'layout.tpl',
));
...
$tpl->assign(array(
    ...
));
$tpl->assign(array(
    'top' =>$tpl->fetch('xxtop'),
    'main'=>$tpl->fetch('xxmain'),
));
//$tpl->print_('layout');
echo $tpl->fetch('layout');
layout.tpl
<table>
<tr><td>{ top  }</td><tr>
<tr><td>{ main }</td><tr>
</table>
 이전 목록 다음 
 
Since 2003-03-03 hosted on vultr.com